SimpleHPC 是逐玛开发的经过实践证明的高性能计算管理套件,包括基础集群管理软件Simple Cluster Management(SCM), 集群性能监控软件 Simple Monitor(SMON) 和基于web的远程可视化管理界面 Simple Portal (SPOR)Simple Portal

  基于web的远程可视化管理平台

 • 远程递交,管理作业
 • 远程结果可视化

Simple Monitor

  集群性能监控平台

 • 支持Infiniband 性能监控
 • 灵活定制所需要监控的内容
 • 集群系统的整体监控

Simple Cluster Management

  集群管理平台

 • 简易部署
 • 并行脚本执行
 • 支持不同硬件厂商产品